Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Tổng Liên đoàn Lao động đóng vai trò cơ quan chủ quản đầu tư nhà ở xã hội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia thực hiện dự án nhà ở xã hội với tư cách là cơ quan chủ quản mà không phải trực tiếp với vai trò chủ đầu tư dự án.

Tổng Liên đoàn là cơ quan chủ quản đầu tư

Trước đó, tại bản dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) Chính phủ trình Quốc hội thì có quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng NƠXH cho đoàn viên công đoàn làm việc tại các khu công nghiệp mua, thuê mua, thuê. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTV Quốc hội) trao đổi, có ý kiến và chỉnh lý lại thì đưa ra 02 phương án đối với nội dung này. Theo đó, phương án 1 cho phép Tổng Liên đoàn được tham gia đầu tư xây dựng NƠXH để cho thuê; phương án 2 sẽ bỏ chủ thể này tại các Điều 78, 89, 90 và 95 (tức là không tham gia đầu tư xây dựng NƠXH).

Về vấn đề trên, Tổng Liên đoàn cũng đã báo cáo UBTV Quốc hội, theo đó, trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), cơ quan này đề nghị được sử dụng nguồn lực tài chính công đoàn, tự thu xếp được tiến hành đầu tư xây dựng NƠXH để cho thuê và việc đầu tư xây dựng loại hình này tương tự như vốn đầu tư công và có các đề xuất cụ thể trong dự thảo.

Trong báo cáo, Tổng Liên đoàn xác định rõ quan điểm chỉ tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê, không xây dựng nhà ở để bán, kinh doanh. Phạm vi triển khai tập trung tại các địa phương có đông công nhân, người lao động, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và có tích nhất khích lệ, truyền cảm hứng tạo sự lan tỏa để cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và hệ thống chính trị vào cuộc chăm lo cho công nhân, người lao động về nhà ở nhiều hơn.

Khi bàn thêm về nguồn vốn, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn cũng đã tính toán và chuẩn bị từ trước, cụ thể: Với việc ban hành Nghị quyết số 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (trong đó bao gồm các hạng mục đầu tư: Nhà ở, văn hóa thể thao và hạ tầng kỹ thuật). Từ năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã xây dựng 03 quỹ từ nguồn kết dư tài chính công đoàn, trong đó Quỹ đầu tư xây dựng chiếm 20%, việc sử dụng nguồn vốn này không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của tổ chức công đoàn. Ngoài ra cũng có thể bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Số liệu tính đến ngày 31/12/2022, nguồn vốn từ Quỹ đầu tư xây dựng đã ghi nhận số tiền 813 tỷ đồng; nguồn vốn từ Nghị quyết số 9c là 1.900 tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên họp với UBTV Quốc hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động cho biết, cơ quan này đã làm việc để giải trình nhiều vấn đề với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và nhiều lần làm việc với Bộ Xây dựng để thảo luận, trao đổi, thống nhất nội dung trên.

Theo ông Hiểu, với phương án đưa ra thì Tổng Liên đoàn chỉ tham gia với vai trò là cơ quan chủ quản đầu tư (cơ quan phê duyệt, cấp vốn đầu tư, phê duyệt giá cho thuê) mà không trực tiếp là chủ đầu tư dự án. Vai trò chủ đầu tư sẽ được giao cho Ban Quản lý thiết chế Công đoàn trực thuộc.

Còn về vấn đề sở hữu nhà ở công nhân, người lao động, Tổng Liên đoàn sẽ là cơ quan đại diện chủ sở hữu NƠXH để cho thuê, áp dụng như hình thức Bộ Xây dựng quản lý nêu tại khoản 1 Điều 16 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Đối với việc quản lý, vận hành nhà NƠXH sau khi xây dựng xong sẽ có các hình thức quản lý giống như các nhà chung cư hiện hành.

Chỉnh lý để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ

Với nội dung đề xuất trên, Bộ Xây dựng cũng nhất trí với phương án Tổng Liên đoàn Lao động được tham gia đầu tư xây dựng NƠXH cho đoàn viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH thuê. Đồng thời, để phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn, cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất chỉnh lý tại khoản 4 Điều 78 dự thảo Luật với nội dung như sau: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ thể quản lý các dự án NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH thuê”.

Ngoài ra, để đảm bảo tính khả thi, Bộ Xây dựng đề nghị chỉnh lý bổ sung quy định về nguồn tài chính công đoàn tại các Điều 35, 78, 82, 84, 110 và 113 của dự thảo, cụ thể như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 35 bổ sung: “Tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn quy định tại khoản 4 Điều 110 và khoản 1 Điều 111 của Luật này”. Tại khoản 4 Điều 78 sửa đổi: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng NƠXH cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH thuê”.

Bổ sung một khoản tại Điều 82 với nội dung: “Đối với dự án đầu tư xây dựng NƠXH được đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn quy định tại khoản 4 Điều 110 thì việc xác định chủ đầu tư áp dụng thực hiện như quy định của pháp luật về đầu tư công”.

Với việc sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý như trên thì Điều 84 trong dự thảo cũng được chỉnh sửa cho đồng bộ, cụ thể: Điều 84 đổi tên thành “xác định giá thuê NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn và vốn đầu tư công”.

Việc xác định giá thuê NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn quy định tại khoản 4 Điều 110 và vốn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 111 của Luật này thì được thực hiện như sau”.

Bổ sung thêm một khoản vào Điều này như sau: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định giá thuê NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn quy định tại khoản 4 Điều 110 của Luật này”.

Dẫn chiếu tiếp đến khoản 1 Điều 88, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung: “Đối với NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn và vốn đầu tư công, thì cơ quan quản lý NƠXH quyết định lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành nhà ở; trường hợp có từ hai đơn vị trở lên đăng kí tham gia thì được chọn áp dụng quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở”. Và tại Điều 110 bổ sung một khoản với nội dung: “Nguồn tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn”.

Về điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cũng thống nhất phương án giao Chính phủ quy định điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH nhằm đảm bảo phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Theo đó, Chính phủ sẽ căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ để có mức quy định phù hợp, trên cơ sở mức đóng thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Còn về giá thuê nhà ở xã hội, giá thuê nhà lưu trú công nhân được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn đầu tư công. Bộ Xây dựng thống nhất phương án tại khoản 3 Điều 86 và Điều 97 của dự thảo do UBTV Quốc hội chỉnh lý. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của tổ chức, cá nhân đồng thời đảm bảo hạn chế hiện tượng trục lợi nâng giá, đề nghị chỉnh lý lại dự thảo Luật theo hướng giá thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân do các bên tự thỏa thuận nhưng đảm bảo không cao hơn khung giá do UBND cấp tỉnh công bố.

Tổng Liên đoàn Lao động tham gia xây dựng NƠXH phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Hồi cuối tháng 8/2023, tại Phiên họp thứ 25 của UBTV Quốc hội, đề xuất để Tổng Liên đoàn Lao động tham gia xây dựng đầu tư NƠXH với vai trò là chủ đầu tư dự án trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) nhận được hai luồng ý kiến, quan điểm khác nhau; có tán thành, có phản đối đề nghị không đưa vào dự án Luật lần này.

Chúng tôi cho rằng, đây là vấn đề có ý nghĩa, tác động lớn đến xã hội, đặc biệt là đối tượng công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Do vậy, các chủ thể có thẩm quyền cần nghiên cứu, đánh giá, trao đổi kỹ lưỡng để đưa ra phương án chính sách tối ưu nhất, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và hoàn thành mục tiêu phát triển NƠXH trên cả nước.

Dự kiến ngày 23/10 tới đây, Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc. Tại kỳ họp lần này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với nhiều nội dung mới, quan trọng.

Hà Khánh/baoxaydung.com.vn

Tin liên quan
AMC: Tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

AMC: Tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

16.03.2024Lượt xem: 483

(AMC) Tối ngày 14/3/2024, “Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy” đã diễn ra với sự chủ trì của Học viện Cán bộ quản lý xây dụng và đô thị (Học viện/AMC).
Xem thêm
AMC: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

AMC: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

12.01.2024Lượt xem: 1404

(AMC) Ngày 10/01/2024, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
Xem thêm
Hợp tác toàn diện giữa Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria.

Hợp tác toàn diện giữa Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria.

02.01.2024Lượt xem: 1285

(AMC) Ngày 28/12/2023, Lễ Ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria (VITECH) diễn ra tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

29.12.2023Lượt xem: 1266

(AMC) Sau một thời gian tích cực học tập, chiều 26/12/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội Vụ Hà Nội tổ chức bế giảng 07 khóa học “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai” năm 2023 cho các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch chuyển thành quận trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
AMC tổ chức cho 42 học viên Công ty thoát nước Hà Nội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

AMC tổ chức cho 42 học viên Công ty thoát nước Hà Nội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

11.12.2023Lượt xem: 1389

(AMC) Ngày 05/12/2023 đến ngày, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Công ty thoát nước Hà Nội tổ chức khai giảng 02 khóa ”Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản“ và “Bồi dưỡng nghiệp đấu thầu nâng cao” cho 42 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng kỹ thuật và các phòng ban khác của công ty, cùng lãnh đạo, chuyên viên các xí nghiệp trực thuộc công ty.
Xem thêm
143 học viên tham lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng.

143 học viên tham lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng.

11.12.2023Lượt xem: 1539

(AMC) Ngày 04/12/2023, tại Cao Bằng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Cao Bằng tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp” cho 143 học viên.
Xem thêm
Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre

Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre

11.12.2023Lượt xem: 1425

(AMC) Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre
Xem thêm
Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

09.11.2023Lượt xem: 1629

(AMC) Tại cuộc họp của HĐND tỉnh Kon Tum, Nghị quyết số 49/NQ-HĐND đã đặt ra mục tiêu phát triển tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời bám sát các kế hoạch và chiến lược phát triển cả nước.
Xem thêm
6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

09.11.2023Lượt xem: 1608

(AMC) Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là một nhiệm vụ tất yếu để phát triển kinh tế đô thị hiệu quả, bền vững, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia. Từ khi Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 ra đời, đô thị Việt Nam đã trải qua 5 năm triển khai thực hiện với nhiều kết quả đạt được nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.
Xem thêm
AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

29.10.2023Lượt xem: 1744

(AMC) Ngày 25/10/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng về tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu” cho các học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn đang công tác tại một số sở xây dựng.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 37   |   Ngày: 80   |   Tháng: 17978   |   Tổng truy cập: 3016210
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM