Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Hậu Giang: Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A đến năm 2030

Một góc trung tâm huyện Châu Thành A (ảnh: Trung Quân).

Theo Đồ án này, huyện Châu Thành A gồm toàn bộ diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính khoảng 16.053ha, bao gồm 10 đơn vị hành chính: 04 thị trấn (Một Ngàn, Bảy Ngàn, Cái Tắc, Rạch Gòi) và 6 xã (Nhơn Nghĩa A, Tân Hòa, Tân Phú Thạnh, Thạnh Xuân, Trường Long A, Trường Long Tây). Ranh giới phía Đông giáp huyện Châu Thành; Phía Tây giáp huyện Vị Thủy và huyện Giồng Riêng của tỉnh Kiên Giang; Phía Nam giáp huyện Phụng Hiệp; Phía Bắc giáp huyện Phong Điền, huyện Thới Lai và quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ. Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/25.000.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm cụ thể hóa các khu vực phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030 và xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 huyện Châu Thành A hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên cơ sở khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong vùng. Khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật - xã hội; các tiềm năng về con người, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Thị trấn Cái Tắc cửa ngõ tỉnh Hậu Giang.

Định hướng phát triển hiện đại hóa ngành nông nghiệp, nông thôn, phát triển công nghiệp và đô thị, gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao điều kiện sống của người dân. Khai thác tiềm năng lợi thế, tài nguyên đặc trưng cho phát triển từng tiểu vùng. Phát triển có trọng điểm, trọng tâm, theo chiến lược toàn diện và cân bằng. Xác định sự hình thành và phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, hạ tầng kỹ thuật trong huyện Châu Thành A qua các giai đoạn ngắn và dài hạn. Định hướng kết nối hệ thống hạ tầng của huyện Châu Thành A với hạ tầng chung của tỉnh Hậu Giang và các khu vực liên quan.

Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1454/QĐTTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Quy hoạch tỉnh Hậu Giang, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp với định hướng phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp; Hướng đến trở thành một trong những vùng phát triển công nghiệp hiện đại của tỉnh Hậu Giang mang tính bền vững và tạo ra giá trị sản xuất đạt hiệu quả cao.

Tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính huyện Châu Thành A phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và các định hướng xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tập trung đề xuất các khu vực có lợi thế để phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch và dịch vụ hỗ trợ cho phát triển công nghiệp một cách bền vững, phù hợp theo xu thế phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tạo cơ hội kêu gọi, thu hút đầu tư, khai thác lợi thế, thế mạnh của huyện để phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công nghiệp, đô thị - dịch vụ, du lịch và nông thôn trên cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của địa phương và phù hợp với chủ trương chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang trong thời kỳ mới. Đến năm 2025, xây dựng đô thị Cái Tắc đạt các tiêu chí của đô thị loại IV; phấn đấu xây dựng thị trấn Một Ngàn cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV; hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và đến 2030. Là cơ sở tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.

Huyện Châu Thành A được xác định là cửa ngõ giao thông thủy, bộ và thông thương quan trọng phía Bắc của tỉnh; Vùng tập trung phát triển các trung tâm đô thị - công nghiệp. Vùng nông nghiệp chuyên canh năng suất cao, ổn định là nền tảng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao. Là khu vực cung cấp các dịch vụ vận chuyển, hàng hóa nông sản xuất khẩu và nguyên liệu đầu vào cho các ngành, công nghiệp chế biến nông sản của vùng ĐBSCL. Là khu vực phát triển du lịch, đặc biệt phát triển loại hình du lịch sông nước, miệt vườn và bảo tồn, trang trại nghỉ dưỡng. Đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh cũng như vùng ĐBSCL.

Theo đó, cơ cấu kinh tế huyện Châu Thành A theo hướng bền vững dựa trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của huyện, dựa vào 4 trụ cột chính là: Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Tập trung sản xuất nông sản thế mạnh của huyện theo chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu của thị trường; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh; phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng, lấy chất lượng dịch vụ; phát triển đô thị xanh; đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo.

Định hướng phát triển không gian theo mô hình phát triển vùng huyện là “Mô hình phát triển tập trung cụm - tuyến” với đặc điểm phát triển theo từng “cụm” gồm các trung tâm đô thị - dịch vụ - công nghiệp và được kết nối với các “tuyến” hành lang kinh tế hiện có và dự kiến. Các cụm đô thị, dịch vụ và công nghiệp, gồm một số các đô thị (hiện hữu hoặc dự kiến phát triển) kết hợp các chức năng dịch vụ hoặc công nghiệp, được gắn kết với nhau đóng vai trò là trung tâm và động lực chính cho sự phát triển các tiểu vùng.

Hình thành 02 phân vùng, liên kết với nhau bằng các trục hành lang kinh tế: Phân vùng 1: Là vùng phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, là vùng có mật độ đô thị hóa cao do tác động mạnh từ 4 trung tâm thị trấn của huyện: thị trấn Một Ngàn (huyện lỵ), thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi và thị trấn Bảy Ngàn. Phân vùng 2: Là vùng phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và du lịch sinh thái sông nước miệt vườn. Ưu điểm của mô hình là xác định được các khu vực trọng tâm, các cụm đô thị - dịch vụ - công nghiệp và các tuyến hành lang kinh tế chủ đạo làm động lực chính, từ đó có kế hoạch ưu tiên phát triển cho các khu vực này tránh việc đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm cho tất cả các khu vực trên địa bàn huyện.

Theo đó, Tiểu vùng 1 - Vùng động lực phát triển: Gồm 04 thị trấn Một Ngàn (huyện lỵ), Cái Tắc, Rạch Gòi, một phần thị trấn Bảy Ngàn và 04 xã: Tân Phú Thạnh, Thạnh Xuân, Tân Hòa, một phần xã Nhơn Nghĩa A. Diện tích khoảng 8.053ha. Quy mô dân số đến năm 2030 là 109.500 người. Trong đó, dân số đô thị là 68.000 người và nông thôn là 41.500 người; Đến năm 2040 là 130.000 người. Trong đó, dân số đô thị là 100.000 người và nông thôn là 30.000 người; Tầm nhìn đến năm 2050 là 162.500 người. Trong đó, dân số đô thị là 135.000 người và nông thôn là 27.500 người.

Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của huyện Châu Thành A; Là Trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của huyện. Phát triển các trung tâm thị trấn và 03 xã (xã Tân Hòa, xã Thạnh Xuân và xã Tân Phú Thạnh) theo mô hình chuỗi các đô thị liên kết tuyến và cụm; kết nối với các khu, cụm công nghiệp, cảnh quan nông nghiệp; phát triển du lịch gồm Khu du lịch sinh thái Tầm Vu, Du lịch sinh thái miệt vườn…

Bản đồ huyện Châu Thành A

Tiểu vùng 2 - Vùng nông nghiệp, dịch vụ du lịch sinh thái: Gồm xã Trường Long Tây, Trường Long A và 1 phần xã Nhơn Nghĩa A, Tân Hòa, một phần thị trấn Một Ngàn và thị trấn Bảy Ngàn. Diện tích khoảng 8.000ha. Quy mô dân số đến năm 2030 là 30.500 người; Đến năm 2040 là 37.500 người; Tầm nhìn đến năm 2050 là 40.000 người. Là vùng phát triển sản xuất nông nghiệp, khu dân cư nông thôn gắn liền phát triển du lịch sinh thái. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao; phát triển du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ gắn với du lịch nông nghiệp, phát triển dân cư du lịch sinh thái, kết hợp duy trì văn hóa dân tộc, du lịch khu vực chuyên canh nông nghiệp, du lịch tâm linh, trang trại tập trung chất lượng cao.

Hiện nay, huyện Châu Thành A đã đạt tiêu chí huyện nông thôn mới và từng bước đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị hướng đến mục tiêu đạt các tiêu chí đô thị loại IV cho thị trấn Một Ngàn, thị trấn Cái Tắc vào giai đoạn 2025 – 2030. Phát triển dân cư và các dự án đô thị - công nghiệp, đồng thời phát triển thêm một số khu vực đô thị ven sông Hậu, khu vực ven các trục giao thông gắn với vùng phát triển công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, nông nghiệp tạo động lực cho phát triển kinh tế, phục vụ du lịch…

Huỳnh Biển/baoxaydung.com.vn

Tin liên quan
AMC: Tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

AMC: Tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

16.03.2024Lượt xem: 505

(AMC) Tối ngày 14/3/2024, “Hội thảo hướng dẫn triển khai quy định mới về thiết kế, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy” đã diễn ra với sự chủ trì của Học viện Cán bộ quản lý xây dụng và đô thị (Học viện/AMC).
Xem thêm
AMC: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

AMC: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

12.01.2024Lượt xem: 1527

(AMC) Ngày 10/01/2024, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
Xem thêm
Hợp tác toàn diện giữa Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria.

Hợp tác toàn diện giữa Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria.

02.01.2024Lượt xem: 1309

(AMC) Ngày 28/12/2023, Lễ Ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) với Viện nghiên cứu đào tạo công nghệ cao Victoria (VITECH) diễn ra tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

Bế giảng 07 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai

29.12.2023Lượt xem: 1270

(AMC) Sau một thời gian tích cực học tập, chiều 26/12/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội Vụ Hà Nội tổ chức bế giảng 07 khóa học “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai” năm 2023 cho các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch chuyển thành quận trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
AMC tổ chức cho 42 học viên Công ty thoát nước Hà Nội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

AMC tổ chức cho 42 học viên Công ty thoát nước Hà Nội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

11.12.2023Lượt xem: 1424

(AMC) Ngày 05/12/2023 đến ngày, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Công ty thoát nước Hà Nội tổ chức khai giảng 02 khóa ”Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản“ và “Bồi dưỡng nghiệp đấu thầu nâng cao” cho 42 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng kỹ thuật và các phòng ban khác của công ty, cùng lãnh đạo, chuyên viên các xí nghiệp trực thuộc công ty.
Xem thêm
143 học viên tham lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng.

143 học viên tham lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng.

11.12.2023Lượt xem: 1566

(AMC) Ngày 04/12/2023, tại Cao Bằng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Cao Bằng tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp” cho 143 học viên.
Xem thêm
Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre

Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre

11.12.2023Lượt xem: 1455

(AMC) Đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Bến Tre
Xem thêm
Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

Kon Tum: Quy hoạch phát triển toàn diện và bền vững

09.11.2023Lượt xem: 1653

(AMC) Tại cuộc họp của HĐND tỉnh Kon Tum, Nghị quyết số 49/NQ-HĐND đã đặt ra mục tiêu phát triển tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời bám sát các kế hoạch và chiến lược phát triển cả nước.
Xem thêm
6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

6 giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam

09.11.2023Lượt xem: 1621

(AMC) Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là một nhiệm vụ tất yếu để phát triển kinh tế đô thị hiệu quả, bền vững, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia. Từ khi Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 ra đời, đô thị Việt Nam đã trải qua 5 năm triển khai thực hiện với nhiều kết quả đạt được nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.
Xem thêm
AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

29.10.2023Lượt xem: 1772

(AMC) Ngày 25/10/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng về tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu” cho các học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn đang công tác tại một số sở xây dựng.
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 61   |   Ngày: 160   |   Tháng: 23875   |   Tổng truy cập: 3034299
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0916 891 635
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM