Email: phanvienmiennam@gmail.com
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thời gian học: 32 tiết (4 ngày)

1. Đối tượng:

Các chủ đầu tư, trưởng, phó ban và cán bộ trực tiếp làm công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị; các Tổng công ty, công ty xây dựng và các công ty tư vấn xây dựng.

2. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

* Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Những nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Phân loại, nhóm dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Xác định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Các hình thức quản lý thực hiện dự án

* Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Điều tra, khảo sát để xác định dự án
 • Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình
 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
 • Thẩm định, phê duyệt dự án vào báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
 • Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều chỉnh dự án đâu tư xây dựng công trình
 • Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

-   Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng

* Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

04

2

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

 • Các văn bản pháp lý hiện hành về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Mục đích, yêu cầu đối với lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Các hình thức lựa chọn nhà thầu
 • Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

04

3

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 • Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
 • Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
 • Quản lý hợp đồng xây dựng
 • Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

04

4

Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Xác lập các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện
 • Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án xây dựng
 • Lập tiến độ và phê duyệt tiến độ của dự án xây dựng
 • Quản lý tiến độ của dự án xây dựng

04

5

Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

* Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo pháp luật

 • Quá trình đổi mới văn bản quy phạm pháp luật
 • Yêu cầu về quản lý chất lượng trong các giai đoạn thực hiện dự án

* Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Chiến lược chất lượng
 • Điều kiện để đạt được chất lượng
 • Tiếp cận mô hình quản lý chất lượng theo ISO-9000

04

6

Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình
 • Lập dự toán xây dựng công trình
 • Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình
 • Phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

04

7

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

* Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

 • Quy định và trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện dự án đầu tư và xây dựng về mặt quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
 • Kế hoạch quản lý an toàn và môi trường xây dựng
 • Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng

* Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro
 • Việc xác định kế hoạch đối phó bất trắc xảy ra và các điều kiện tiến hành/kết thúc
 • Chỉ đạo đối phó với rủi ro
 • Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

04

8

Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

* Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

 • Căn cứ thanh toán vốn đầu tư
 • Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng
 • Thanh toán vốn đầu tư theo khối lượng hoàn thành

* Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

 • Khái niệm và phân loại quyết toán đầu tư
 • Yêu cầu của một báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
 • Nội dung báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
 • Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư
 • Thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

04

Kiểm tra cuối khoá

Tổng cộng

32

 

Mọi chi tiết xin Liên hệ:

Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam 

- Địa chỉ: 67 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028) 3553 1066 - 3553 1033 - 3553 1022

- Hotline: 0916 891 635 - Cô Giang

mail Email: phanvienmiennam@gmail.com

mail Website: https://phanvienmiennam.amc.edu.vn

Tin liên quan
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án theo hình thức tổng thầu EPC

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án theo hình thức tổng thầu EPC

19.11.2020Lượt xem: 1072

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án theo hình thức tổng thầu EPC
Xem thêm
Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

19.11.2020Lượt xem: 2089

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây Dựng)
Xem thêm
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

19.11.2020Lượt xem: 2443

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
Xem thêm
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

19.11.2020Lượt xem: 1218

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
Xem thêm
Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

19.11.2020Lượt xem: 956

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 của Bộ Xây Dựng)
Xem thêm
Bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

20.11.2020Lượt xem: 619

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ xây Dựng)
Xem thêm
Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

20.11.2020Lượt xem: 1156

Chương trình Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng
Xem thêm
Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư xây dựng

Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư xây dựng

20.11.2020Lượt xem: 999

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư (Ban hành kèm theo thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
Xem thêm
Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

20.11.2020Lượt xem: 2450

Chương trình Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán
Xem thêm
Bồi dưỡng giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bồi dưỡng giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

20.11.2020Lượt xem: 1100

Chương trình Bồi dưỡng giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng)
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 70   |   Ngày: 160   |   Tháng: 49271   |   Tổng truy cập: 2769281
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM