Miền nam: Email: phanvienmiennam.amc@gmail.com - Hotline: (028) 3553 1066
Banner mobi
Banner
Việt NamEnglish
Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiến trúc sư Hạng I,II,III

CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kiến trúc sư Hạng I

     I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

     - Viên chức giữ chức danh kiến trúc sư (Hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kiến trúc sư (Hạng I);

     - Viên chức đang giữ chức danh kiến trúc sư (Hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh kiến trúc sư hạng II tối thiểu là 02 (hai) năm.

     II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:

     2.1. Mục tiêu chung:

     Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành kiến trúc sư (KTS), đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Kiến trúc sư (Hạng I).     

     2.2. Mục tiêu cụ thể đối với kiến trúc sư Hạng I - Mã số: V.04.01.01:

     Trang bị cho người học các kiến thức, thái độ và kỹ năng sau:

     a. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thực hiện định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

     b. Chủ trì tổ chức biên soạn, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, quản lý trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng;

     c. Chủ trì nghiên cứu đề xuất các phương án đầu tư khoa học công nghệ và chế độ quản lý kỹ thuật trong công tác thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng phù hợp với tình hình, đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước và từng địa phương;

     d. Chủ nhiệm đồ án hoặc chủ trì bộ môn chuyên ngành của các loại đồ án quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các cấp công trình; chủ nhiệm lập tất cả các nhóm dự án;

     đ. Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

     e. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và tương đương trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

     g. Chủ trì chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước;

     h. Chủ trì biên soạn, biên tập các tài liệu, giáo trình hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các chức danh kiến trúc sư hạng thấp hơn.

     III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

Stt Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận và Thực hành Ôn tập và kiểm tra
A Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước 84 32 48 08
CĐ1 Định hướng chính sách phát triển chương trình quốc gia về quy hoạch xây dựng của Việt Nam 24 10 16
CĐ2 Định hướng chính sách phát triển chương trình quốc gia về kiến trúc 24 10 16
CĐ3 Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng 24 12 16
Ôn tập và kiểm tra 08 08
B Phần II: Kiến thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên ngành 104 32 64 08
CĐ4 Kỹ năng quản lý, làm việc của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế kiến trúc và quy hoạch xây dựng 24 08 16
CĐ5 Kỹ năng xây dựng chương trình, đề tài, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển 24 08 16
CĐ6 Một số kỹ năng nghiên cứu, hoạt động chuyên môn kiến trúc sư 24 08 16
CĐ7 Những kỹ năng bổ trợ cho kiến trúc sư trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ 24 08 16
Ôn tập và kiểm tra 08 08
TỔNG CỘNG (A+B) 192 64 112 16
C Phần III: Tìm hiểu thực tế và báo cáo thu hoạch 44 04 40
Tìm hiểu thực tế 24 24
Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch 04 04
Viết thuyết minh và báo cáo thu hoạch 16 16
D Khai giảng, bế giảng 04 04
TỔNG CỘNG (A+B+C+D) 240

 

CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kiến trúc sư Hạng II

     I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

     - Viên chức giữ chức danh kiến trúc sư (Hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kiến trúc sư (Hạng II);

     - Viên chức đang giữ chức danh kiến trúc sư (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh kiến trúc sư hạng III tối thiểu là 03 (ba) năm.

     II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:

     2.1. Mục tiêu chung:

     Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành kiến trúc sư (KTS), đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Kiến trúc sư (Hạng II).

      2.2. Mục tiêu cụ thể đối với kiến trúc sư Hạng II - Mã số: V.04.01.02:

     Trang bị cho người học các kiến thức, thái độ và kỹ năng sau:

     a. Tham mưu giúp cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hiện định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

     b. Tổ chức biên soạn, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, quản lý trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng;

     c. Tham gia nghiên cứu đề xuất các phương án đầu tư khoa học công nghệ và chế độ quản lý kỹ thuật trong công tác thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng phù hợp với tình hình, đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước và từng địa phương;

     d. Chủ nhiệm đồ án hoặc chủ trì bộ môn chuyên ngành của các loại đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô dân số tương đương với đô thị loại II trở xuống, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn; chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp II trở xuống; chủ nhiệm lập dự án nhóm B, nhóm C;

     e. Tham gia nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

     f. Tham gia thực hiện các đề tài cấp nhà nước; chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

     g. Tham gia chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước;

     h. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, biên tập các tài liệu, giáo trình hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng cho các chức danh kiến trúc sư hạng thấp hơn theo yêu cầu phát triển lực lượng cơ sở; tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các chức danh kiến trúc sư hạng thấp hơn.

     III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

   Stt    Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận và Thực hành Ôn tập và kiểm tra
   A    Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước 64 22 38 08
   CĐ1    Định hướng, chiến lược phát triển về quy hoạch xây dựng, kiến trúc phục vụ phát triển đô thị 16 06 10
   CĐ2    Quy định pháp luật về quy hoạch, thiết kế xây dựng 20 08 12
   CĐ3    Xu hướng phát triển và những tiến bộ trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng 20 08 12
    Ôn tập và kiểm tra 08 08
B Phần II: Kiến thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên ngành 128 42 78 08
CĐ4 Quản lý thiết kế xây dựng công trình 24 08 16
CĐ5 Kỹ năng nghiên cứu, hoạt động chuyên môn  trong lĩnh vực kiến trúc, quy  hoạch xây dựng 24 08 16
CĐ6 Kỹ năng xây dựng chương trình, đề tài, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng 24 08 16
CĐ7 Kỹ năng công chúng 16 06 10
CĐ8 Kỹ năng đàm phán 16 06 10
CĐ9 Kỹ năng xử lý tình huống 16 06 10
Ôn tập và kiểm tra 08 08
TỔNG CỘNG (A+B) 192 64 112 16
Tìm hiểu thực tế 24 24
Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch 04 04
Viết thuyết minh và báo cáo thu hoạch 16 16
D Khai giảng, bế giảng 04 04
TỔNG CỘNG (A+B+C+D) 240

 

Tin liên quan
QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

14.05.2021Lượt xem: 72

QĐ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ KIẾN TRÚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC
Xem thêm
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

09.04.2021Lượt xem: 130

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Xem thêm
Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

06.04.2021Lượt xem: 135

Bồi dưỡng kỹ năng về quản lí chi phí, quản lí tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Dùng cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các doanh nghiệp)
Xem thêm
Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp

06.04.2021Lượt xem: 137

Bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo dành cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp
Xem thêm
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung

06.04.2021Lượt xem: 139

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 131

Bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao  năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

06.04.2021Lượt xem: 136

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành xây dựng
Xem thêm
Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

Bồi dưỡng tăng cường năng lực Hội đồng quản trị Công ty

06.04.2021Lượt xem: 140

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam, cũng như những thông lệ tốt trên thế giới.
Xem thêm
Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

Tập huấn các nghị định mới về xây dựng năm 2021

05.04.2021Lượt xem: 167

Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng; các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và các đối tượng khác có liên quan.
Xem thêm
2019 Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM
Đang online: 6   |   Ngày: 42   |   Tháng: 2268   |   Tổng truy cập: 20732
Hotline tư vấn miễn phí: (028)35531066
Hotline: (028)35531066

Xây Dựng và đô Thị

Xây Dựng và đô Thị

Xây Dựng và đô Thị