Email: phanvienmiennam@gmail.com
Đăng ký
Việt Nam English
Banner mobi
Bộ Xây Dựng Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam
Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây Dựng)

(Thời gian học: 136 tiết) 

1. Đối tượng

Kỹ sư, cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành kỹ thuật: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc sư, cấp thoát nước, điện, máy xây dựng, kỹ thuật hạ tầng, kinh tế xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện,... ở các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng như tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, Ban quản lý dự án, cơ quan QLNN có nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng và các cá nhân hành nghề độc lập giám sát thi công xây dựng công trình.

 

2. Nội dung chương trình

 

TT

Nội dung

Số tiết

Phần 1: Kiến thức chung

32

1

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình

- Tổng quan về các VBQPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình;

- Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và giám thi công xây dựng công trình;

- Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công xây dựng công trình; Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

- Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công xây dựng công trình.

08

2

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

- Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình: giám sát chất lượng, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ thi công, giám sát an toàn lao động và môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình;

- Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường;

- Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát;

- Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;

- Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình;

- Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình;

- Nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và công trình xây dựng;

- Xác định khối lượng thi công xây dựng;

- Lập hồ sơ hoàn thành công trình;

- Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án;

- Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000.

08

3

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

- Tổng quan về hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và quốc tế;

- Quy định về lựa chọn và áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình;

- Điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu;

- Quy định về đánh giá sự  phù hợp chất lượng công trình xây dựng;

- Vận dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật trong giám sát thi công xây dựng công trình.

04

4

Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

- Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công xây dựng;

- Kiểm tra, giám sát kế hoạch nguồn lực của nhà thầu để đáp ứng yêu cầu tiến độ;

- Kiểm soát các mốc tiến độ quan trọng, các giai đoạn thi công trọng yếu;

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về an toàn lao động trên công trường;

- Kiểm tra vệ sinh môi trường xây dựng.

04

5

Giám sát công tác khảo sát xây dựng

- Yêu cầu và nội dung giám sát công tác khảo sát XD;

- Giám sát công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình;

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình;

- Giám sát công tác khảo sát địa chất thủy văn;

- Giám sát công tác khảo sát mỏ vật liệu xây dựng.

04

6

Giám sát công tác thí nghiệm, quan trắc, đo đạc trong thi công xây dựng công trình

- Kiểm tra điều kiện năng lực phòng thí nghiệm;

- Yêu cầu và nội dung giám sát công tác thí nghiệm, kiểm định;

- Giám sát công tác quan trắc công trình xây dựng;

- Giám sát công tác đo đạc trong thi công xây dựng.

04

Phần 2: Xây dựng dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

40

7

Giám sát thi công phần nền và móng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

- Tổng quan và phân loại nền và móng công trình dân dụng và công nghiệp;

- Giám sát thi công móng nông trên nền tự nhiên;

- Giám sát thi công móng sâu (móng cọc, cọc khoan nhồi, cọc barrete…);

- Giám sát thi công xử lý, gia cố nền;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

08

8

Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

- Tổng quan và phân loại kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá;

- Giám sát thi công kết cấu bê tông, BTCT toàn khối;

- Giám sát thi công kết cấu bê tông, BTCT lắp ghép;

- Giám sát thi công kết cấu bê tông dự ứng lực;

- Giám sát thi công kết cấu gạch, đá;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

08

9

Giám sát thi công kết cấu thép và kết cấu kim loại khác

- Tổng quan và phân loại kết cấu thép và kết cấu kim loại khác;

- Giám sát, nghiệm thu gia công sản xuất kết cấu thép;

- Kiểm tra liên kết hàn, liên kết bu lông;

- Giám sát công tác lắp dựng và bảo vệ kết cấu thép;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.  

08

10

Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình

- Tổng quan và phân loại công tác hoàn thiện công trình;

- Giám sát công tác trát, láng, bả;

- Giám sát công tác ốp, lát;

- Giám sát công tác vôi, sơn, véc ni;

- Giám sát công tác gia công, lắp đặt cửa các loại;

- Giám sát công tác lợp mái;

- Giám sát công tác chống thấm, chống nóng;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thi công và nghiệm thu. 

04

11

Giám sát công tác thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và khu công nghiệp

- Tổng quan và phân loại hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị và khu công nghiệp;

- Giám sát thi công hệ thống cấp nước ngoài nhà;

- Giám sát thi công hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn;

- Giám sát thi công hệ thống cấp điện;

- Giám sát thi công hệ thống giao thông;

- Giám sát thi công cây xanh, công viên, vườn hoa;

- Giám sát thi công hệ thống tuynen kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật , phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

04

12

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình

- Tổng quan và phân loại các hệ thống thiết bị công trình;

- Giám sát thi công hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét;

- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thang máy;

- Giám sát thi công hệ thống thông gió, điều hòa không khí; cấp gas;

- Giám sát thi công hệ thống cấp, thoát nước trong nhà;

- Giám sát thi công lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ;

- Giám sát thi công lắp đặt các hệ thống thiết bị khác;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.  

04

13

Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị công nghệ trong công trình công nghiệp

- Tổng quan và phân loại các hệ thống thiết bị công nghệ trong công trình công nghiệp;

- Nguyên tắc giám sát lắp đặt và yêu cầu của công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và chuẩn bị thiết bị trước khi lắp đặt;

- Giám sát quá trình lắp đặt;

- Kiểm tra và chạy thử;

- Nghiệm thu hoàn thành hệ thống thiết bị công nghệ;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật , phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

04

Phần 3: Giao thông

32

14

Giám sát thi công công trình cầu

- Tổng quan và phân loại công trình cầu;

- Giám sát thi công móng, mố, trụ cầu;

- Giám sát thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép (BTCT), bê tông dự ứng lực (BTDƯL) lắp thép;

- Giám sát thi công kết cấu nhịp cầu BTCT, BTDWL đúc tại chỗ trên giàn giáo cố định;

- Giám sát thi công kết cấu nhịp cầu BTDWL nhịp lớn theo công nghệ đúc hẫng cân bằng và các công nghệ mới khác;

- Giám sát thi công kết cấu nhịp cầu thép và thép bê tông liên hợp;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

08

15

Giám sát thi công công trình hầm

- Tổng quan và phân loại công trình hầm;

- Giám sát thi công đào hầm và biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công hầm;

- Giám sát thi công kết cấu vỏ hầm;

- Giám sát thi công hầm theo công nghệ mới;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

04

16

Giám sát thi công công trình đường bộ, sân bay

- Tổng quan và phân loại công trình đường bộ;

- Giám sát thi công nền đường đào, đắp và nền đường có xử lý đặc biệt;

- Giám sát thi công kết cấu mong đường;

- Giám sát thi công kết cấu mặt đường nhựa;

- Giám sát thi công kết cấu mặt đường bê tông xi măng;

- Giám sát thi công kết cấu đường băng và sân đỗ máy bay;

- Giám sát thi công công trình thoát nước trên tuyến; hệ thống thoát nước trong sân bay;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

12

17

Giám sát thi công công trình cảng – đường thuỷ

- Tổng quan và phân loại công trình cảng – đường thuỷ;

- Giám sát thi công các loại công trình bến và kè;

- Giám sát thi công công trình đê chắn song;

- Giám sát thi công nạo vét luồng tàu và công trình phao tín hiệu;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

04

18

Giám sát thi công công trình đường sắt

- Tổng quan và phân loại các tuyến đường sắt;

- Yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường sắt;

- Giám sát thi công nền đường sắt;

- Giám sát thi công phần trên (phần mặt) của đường sắt;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

04

Phần 4: Thuỷ lợi

32

19

Giám sát công tác dẫn dòng thi công, nền và móng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

- Giám sát công tác dẫn dòng thi công trên công trình thuỷ lợi, thuỷ điện;

- Giám sát thi công hố móng trên nền tự nhiên: khoan nổ mìn, đào móng đất đá sau nổ mìn, lớp bảo vệ;

- Hướng dẫn về mô tả địa chất hồ móng công trình;

- Giám sát thi công khoan phụt chống thấm và khoan phụt gia cố nền;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

08

20

Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép thường (CVC); bê tông đầm lăn (RCC) và kết cấu gạch, đá

- Giám sát thi công kết cấu bê tông, BTCT thường toàn khối;

- Giám sát thi công kết cấu bê tông đầm lăn;

- Giám sát thi công kết cấu gạch đá;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

08

21

Giám sát thi công các công trình đất, đá

- Yêu cầu và nội dung giám sát thi công công trình đất, đá;

- Kiểm tra vật liệu xây dựng đập đất, đập đá đổ bê tông bản mặt;

- Giảm sát công tác thi công đập đất, đập đá đổ bê tông bản mặt;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thí nghiệm, quan trắc, đo đạc áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

08

22

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị thuỷ công và thiết bị cơ điện trên công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

- Đặc điểm của thiết bị thuỷ công và thiết bị cơ điện trên công trình thuỷ lợi, thuỷ điện;

- Yêu cầu chung và nội dung giám sát lắp đặt thiết bị;

- Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công;

- Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ lực;

- Giám sát lắp đặt thiết bị điện, cơ điện;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thi công và nghiệm thu.

08

 

Mọi chi tiết xin Liên hệ:

Phân Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng và Đô Thị Miền Nam 

- Địa chỉ: 67 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028) 3553 1066 - 3553 1033 - 3553 1022

- Hotline: 0916 891 635 - Cô Giang

mail Email: phanvienmiennam@gmail.com

mail Website: http://phanvienmiennam.amc.edu.vn

 

Tin liên quan
BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU  VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023

BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023

01.04.2023Lượt xem: 136

BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023

01.04.2023Lượt xem: 133

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD 2023

BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD 2023

01.04.2023Lượt xem: 133

BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 2023

BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 2023

01.04.2023Lượt xem: 118

BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 2023

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 2023

01.04.2023Lượt xem: 116

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ  2023

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 2023

01.04.2023Lượt xem: 117

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG  NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2023

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2023

01.04.2023Lượt xem: 136

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG  NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO 2023

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO 2023

01.04.2023Lượt xem: 120

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO 2023
Xem thêm
LỚP BỒI  DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU  2023

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 2023

01.04.2023Lượt xem: 119

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 2023
Xem thêm
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2023

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2023

01.04.2023Lượt xem: 119

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2023
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP Bộ Xây Dựng ĐH Tôn Đức Thắng Sở Xây Dựng TPHCM Sở Xây Dựng Bến Tre TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TP.HCM Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội vụ TPHCM Tây Ninh
Copyright © PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM .
Đang online: 58   |   Ngày: 160   |   Tháng: 9502   |   Tổng truy cập: 1277011
Zalo
Hotline: 0916 891 635

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM

PHÂN VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ MIỀN NAM